45 - DFS(n^n)

通过次数

237

提交次数

256

时间限制 : 1 秒
内存限制 : 256 MB

JM想从1~n中挑一些数字分别填入a1,a2,...,an,同一个数字可以填多次。

请你帮JM找出所有合法的方案。

输入

输入一个整数n,(1<=n<=5)

输出

按照字典序从小到大输出所有方案,每行一种方案。

样例

输入

2

输出

1 1
1 2
2 1
2 2

输入

3

输出

1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 3 1
1 3 2
1 3 3
2 1 1
2 1 2
2 1 3
2 2 1
2 2 2
2 2 3
2 3 1
2 3 2
2 3 3
3 1 1
3 1 2
3 1 3
3 2 1
3 2 2
3 2 3
3 3 1
3 3 2
3 3 3